شماره کارت:  7118  9501  3377  6104   

شماره حساب: 4773074071

بانک ملت

به نام خانم آیدا برادران دیلمقانی

 

 


Top